Роль доказів у суді

Судова система є важливою складовою суспільства, яка забезпечує розгляд конфліктів та вирішення спорів відповідно до закону. Однією з найважливіших складових справедливого судочинства є докази, які відіграють вирішальну роль у встановленні правди та прийнятті обґрунтованих рішень.

Виконання завдань судочинства залежить від встановлення судом у справі об’єктивної істини та правильного застосування норм матеріального і процесуального права. Для цього процесуальне законодавство зазначає, що суд зберігаючи об’єктивність і неупередженість сприяє врегулюванню спору і повному з’ясуванню обставин справи.

Основну роль в цьому відіграють докази.

Доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Фактичні дані (докази) суд одержує з певних джерел, що називаються у законі засобами доказування, які є такими:

1) письмові, речові і електронні докази;

2) висновки експертів;

3) показання свідків.

Перевірка доказів є елементом доказування. Всі зібрані у справі докази повинні об’єктивно перевірятися шляхом їх аналізу, зіставлення з іншими, а також учинення додаткових дій з метою відшукання нових доказів, підтвердження або, навпаки, спростування тих, що вже зібрано у справі. Крім того, така перевірка проводиться для вирішення питання про достовірність, доступність, достатність та взаємозв’язок доказів у їх сукупності.

Взагалі, поняття доказів та процедура доказування займає дуже важливе значення в кожній галузі юриспруденції.

Кримінальний процес, цивільний процес, господарський процес та адміністративний процес містять окремі норми, які присвячені власне питанню доказам та доказуванню.

Доказування має найбільш питому вагу в усій діяльності органів і осіб, які ведуть процес, осіб, яких залучають до цієї діяльності.

Особливо зросла роль адвокатів за умов реалізації принципу змагальності: тягар доказування покладається на самі сторони, суд лише сприяє у витребуванні доказів за наявності про це клопотань сторін. Виходячи з цього, самим сторонам без допомоги адвоката дуже складно захистити свої права та законні інтереси.

Для забезпечення громадянам реальної можливості скористатись юридичною допомогою в питаннях: зібрання належної доказової бази, надання доказів до суду, їх витребування тощо слід звертатись до кваліфікованих юристів.

Адвокати АО “Бачинський та партнери“ https://legalaid.ua/ua/ завжди готові надати кваліфіковану юридичну допомогу в ефективному представництві в суді.

Поділитись
Коментарі

Читайте також

Мультимедіа