Анонс: конференція “Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови Української держави”

Інститут гуманітарної підготовки та державного управління ІФНТУНГ

Науково-дослідний інститут українознавства МОН України

МБУ Центр національного відродження ім. Степана Бандери

Поступовий гурт франківців

Інформаційне повідомлення

12-13 травня 2017 р. в м. Івано-Франківську у рамках теми “Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови Української держави” відбудеться VII всеукраїнська наукова конференція Cоціальна політика в теорії і практиці українського націоналізму: історія і сьогодення”, присвячена 75-ій річниці УПА.

Напрямки роботи конференції

1. Соціальне питання в творчій спадщині передвісників українського націоналізму.

2. Проблеми соціальної справедливості в програмових засадах перших організованих форм українського націоналізму і творчості їх провідних діячів.

3. Соціальне питання в ідеологічно-програмових засадах ОУН і творчій спадщині її провідних діячів.

4. Соціальна політика в ідеології та практиці сучасного українського націоналізму.

5. Соціальна складова ідеологічно-програмових засад правих партій Європи.

6. Глобалізаційні процеси та проблеми соціальної політики в національних державах.

Матеріали конференції будуть опубліковані в науковому збірнику до початку конференції.

Вимоги до оформлення матеріалів

Для публікації приймаються оригінальні, не опубліковані раніше, відредаговані статті, які мають наукову та практичну цінність. Матеріали подавати українською мовою обсягом 5-12 сторінок в електронному варіанті (в текстовому редакторі WORD (розширення .doc, .docx) електронною поштою за адресою оргкомітету). Шрифт Times New Roman 14 через півтора інтервали, параметри сторінки: формат А4, поля: зліва – 3 см, справа – 1 см, зверху – 2 см, знизу – 2 см. У правому верхньому куту першого аркушу – П.І.П. автора, його вчене звання, ступінь та місце роботи. Зліва – УДК. Назва статті великими літерами. Анотація та ключові слова англійською й українською мовами. Перелік посилань у кінці рукопису мовою оригіналу та в послідовності посилань у тексті згідно вимог «ДСТУ 8302:2015. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання». Посилання в тексті позначаються у квадратних дужках, наприклад [4, с. 35], [8, арк. 8; 9, с. 99]. Стаття повинна відповідати вимогам, що ставляться до наукових публікацій.

До статті додається супровідна сторінка з такими персональними даними автора/авторів: П.І.П., науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи, поштова адреса та контактний телефон, email.

Відповідальність за редагування та достовірність інформації (наведених даних, цитат, фактів та посилань) несе автор публікації. Тексти доповідей приймаються до 16 квітня 2017 р. електронною поштою.

Організатори покривають кошти на проїзд та проживання під час конференції. У разі співавторства витрати відшкодовуються лише для одного доповідача.

Після розгляду Оргкомітетом статей і тез кожному автору буде повідомлено про прийняття чи відхилення його тексту, та, відповідно, запрошення до участі в конференції і додаткова інформація про місце її проведення.

У програмі конференції передбачено презентацію наукової літератури і відвідання природних та історичних пам’яток Прикарпаття.

Адреси для кореспонденції:

Олександр Сич – голова оргкомітету

email: sycho@ukr.net

Сергій Адамович – заступник голови оргкомітету

тел. 0982931368, email: s.adamovych@gmail.com

Ігор Дебенко – секретар оргкомітету

тел. 0987679118, email: debenko@i.ua

Опубліковано Новини.