Українські книжкові ілюстратори отримали престижну премію

agrafka

Твор­ча май­стер­ня «Аґраф­ка» пе­ремог­ла на Бо­лонській книж­ковій яр­марці. Це од­на з найпрестижніших профіль­них на­город світу.

Книж­ки «Го­лос­но, ти­хо, по­шеп­ки» і «Я так ба­чу» май­стерні «Аґраф­ка» пе­ремог­ли в номінації нон-фікшн для дітей на Bologna Children’s Book Fair. Це мас­штаб­на подія, що вже в 55-й раз прой­де в Італії. Премія цієї ор­ганізації вва­жаєть­ся однією із най­прес­тижніших у га­лузі ди­тячої літе­рату­ри у світі. Офіцій­не на­город­ження відбу­деть­ся під час са­мого яр­марку, який ць­ого ро­ку прой­де 26-29 берез­ня.

«Ви­дав­ниц­тва з усь­ого світу пред­ста­вили по­над 1000 най­ме­нувань та 116 циф­ро­вих про­ектів, і вибір був ду­же склад­ним: кни­ги та прог­ра­ми за­хоп­лю­вали й пе­реко­нали на­ших журі у своїй красі, сміли­вості й інно­вацій­ності», – го­ворять ор­ганіза­тори премії.

Це вже не пер­ша на­горо­да цих кни­жок. У 2017 книж­ка «Го­лос­но, ти­хо, по­шеп­ки» от­ри­мала на­горо­ду Бієна­ле ху­дожньої Ілюс­трації у Бра­тис­лаві. Та­кож ця книж­ка ста­ла пе­ремож­ни­цею кон­курсу Найкра­щий книж­ко­вий ди­зайн 2017-го ро­ку від «Книж­ко­вого Ар­се­налу» та Goethe-Institut.

Джерело: uapost.us

Опубліковано Культура.